Đăng ký tham dự

Do sự kiện giới hạn khách mời, Self Hiil sẽ liên hệ và xác nhận với bạn trong vòng 24h giờ kể từ ngày bạn đăng ký nhé.