Khảo sát khách hàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia khảo sát về "Nhu Cầu Phát Triển Bản Thân" cùng Self Hiil!

Nội dung khảo sát sẽ có 5 phần:
1. Thông tin cá nhân
2. Hoạt động hàng ngày
3. Thu nhập và chi tiêu
4. Tâm lý
5. Bạn và việc phát triển bản thân
Mình bắt đầu với phần đầu tiên nhé!

THÔNG TIN CÁ NHÂN