Thư viện Self Hiil

May 21, 2021

Nền sư phạm của người bị áp bức – Chương 3

Trong chương 3 của tác phẩm “Nền sư phạm của người bị áp bức” (“Pedagogy of the Oppressed”), một tác phẩm có ảnh hưởng nhất của ông (1970), Freire đã phân tích khái niệm “đối thoại" từ khái niệm “chân từ" (true word) và khẳng định “Nếu không có đối thoại sẽ không có giao tiếp, và nếu không có giao tiếp sẽ không có giáo dục chân chính.
January 20, 2021

Nền sư phạm của người bị áp bức – Chương 2

Trong chương 2 và 3 của tác phẩm “Nền sư phạm của người bị áp bức” (“Pedagogy of the Oppressed”), một tác phẩm có ảnh hưởng nhất của ông (1970), Freire đã khám phá thuật ngữ “giáo dục" và “đối thoại” một cách triết học. Bài viết này sẽ tóm lược 2 chương sách của công để phân tích hai thuật ngữ này và mỗi liên hệ của nó với ý tưởng cải cách chương trình giảng dạy.